Contacte: redaccio@portaenrere.cat

Ciutat La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública obre expedient sancionador a...

Comentaris (0) /

Avatar photoEscrit per:

L’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals S.A. (ESPIMSA) ha incomplert fins a 22 resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) en l’últim any i mig i aquest organisme, màxim garant del compliment de la llei de Transparència a Catalunya, li ha obert un expedient sancionador per no donar la informació reclamada per un ciutadà de Tarragona.

El reclamant, Juan Antonio Heredia, que manté un llarg litigi amb ESPIMSA i amb el consistori tarragoní per la col·locació d’algunes parades del mercat ambulant dels diumenges a Bonavista que l’haurien obligat a tancar el seu negoci, va demanar tot un seguit de documentació sobre el funcionament de l’empresa de mercats que aquesta no li va facilitar. Heredia va recórrer a la GAIP que, després d’estudiar cada cas, va resoldre a favor seu, un fet que obligava a ESPIMSA a lliurar la documentació perquè les resolucions d’aquest organisme són d’obligat compliment «en tots els seus punts».

«L’incompliment d’aquestes Resolucions, per si sol, és constitutiu d’una infracció molt greu al dret d’accés a la informació pública tipificada per l’article 77.2.b LTAIPGB [Llei de la Transparència Informació Pública i Bon Govern] en la mesura que l’article 43.3 preveu l’exigència de responsabilitat sancionadora pels casos d’incompliment dels requeriments de la GAIP per fer complir les seves resolucions i els seus actes de mediació», diu l’acord 90/2020/PS del 13 de novembre del 2020 de la GAIP sobre aquest cas.

Les peticions d’informació d’Heredia es van fer durant l’any 2019, mentre que les resolucions de la GAIP es van fer el 2020. El llistat és el següent:

 • Resolució 90/2020, d’estimació de la Reclamació 0747/2019: Còpia dels extractes bancaris de totes les targetes d’empresa carregades a ESPIMSA entre gener de 2009 i octubre de 2019.
 • Resolució 93/2020, d’estimació de la Reclamació 0750/2019: Còpia del contracte de l’actual Gerent d’ESPIMSA.
 • Resolució 97/2020 d’estimació de la Reclamació 0759/2019: Quantitat de concessions adjudicades de parades del Mercat ambulant de Bonavista entre 1993 i octubre de 2019.
 • Resolució 102/2020 d’estimació de la Reclamació 0764/2019: Informes de despeses en inversions en el Mercat ambulant de Bonavista entre 1993 i octubre de 2019.
 • Resolució 131/2020 d’estimació de la Reclamació 0815/2019: Informació sobre els vehicles del mercat ambulant equipats amb extintors de classe 13-A-21-B.
 • Resolució 133/2020, d’estimació parcial de la Reclamació 818/2019: Llista pseudoanonimitzada dels venedors del mercat ambulant de Bonavista que han presentat a ESPIMSA la titulació de manipulació d’aliments per vendre fruites i verdures entre 1993 i 2019 i a la resposta a les qüestions plantejades a la sol·licitud sobre si es fan controls de qualitat dels productes a la venda, si es controla la procedència de les fruites i verdures i sobre el nombre de controls de comprovació de la titulació de manipuladors d’aliments fets els últims cinc anys, sempre en els àmbits del mercat ambulant de Bonavista i de l’actuació d’ESPIMSA.
 • Resolució 184/2020, d’estimació parcial de la Reclamació 834/2019: Certificats de revisió i inspecció d’extintors del Mercat ambulant de Bonavista.
 • Resolució 186/2020, d’estimació de la Reclamació 837/2019: En relació amb les parades amb concessió de bar: 1. Còpia de les concessions de bar amb els requisits exigits per a l’autorització. 2. Còpia dels informes o documentació presentada a l’Ajuntament, amb les mesures higièniques i sanitàries i la declaració responsable de què disposin les parades autoritzades per ESPIMSA i la llicència municipal per prestar serveis de bar. 3. Informe favorable dels tècnics de salut pública relatiu a les concessions amb servei de bar.
 • Resolució 339/2020 d’inadmissió parcial i estimació parcial de la Reclamació 99/2020:Estimar l’accés l’informe històric dels parts d’incidències dels inspectors d’ESPIMSA on es detallin els requeriments a la Policia Administrativa per incompliment d’horaris a les terrasses dels bars El Maño, Los Pilares, Penta i El Rincón del Mercadillo des de l’1 degener de 2014 fins al 18 de desembre de 2019, eliminant prèviament d’ella les dades relatives a persones físiques que pot contenir.
 • Resolució 332/2020 d’inadmissió parcial i estimació parcial de la Reclamació 80/2020: Informes de les actuacions dels controls i inspeccions higièniques sanitàries de les concessions de les parades de venda no sedentària en les que es venen productes d’alimentació al mercat ambulant de Bonavista, des de l’any 1991 fins a desembre del2019, després d’eliminar les dades que permetin identificar les persones responsables de la comissió d’infraccions que contingui.
 • Resolució 333/2020 d’estimació de la Reclamació 81/2020: Les declaracions responsables de les persones sol·licitants a una concessió de venda no sedentària, acreditades i prèvies a l’atorgament de totes les concessions de parada en el mercat ambulant de Bonavista,des de l’any 1991 fins a desembre del 2019, ambdós inclosos.
 • Resolució 334/2020 d’inadmissió parcial i estimació parcial de la Reclamació 84/2020: Informar si ESPIMSA amb la seva activitat imposa la limitació d’horaris per a la instal·lació de terrasses de bar.
 • Resolució 335/2020 d’estimació parcial de la Reclamació 85/2020: Còpia de totes les factures i justificants per un import superior a 100 € emeses durant el període 2013 a 2019,ambdós inclosos, pagades per ESPIMSA per les operacions als proveïdors, empresaris i professionals autònoms, en les que hi consti la data d’expedició, la identificació de l’emissor, la descripció i el concepte dels béns lliurats o serveis prestats, adreça, import i el tipus d’IVA aplicat, tenint en compte el previst al punt 2 de la Resolució.
 • Resolució 336/2020 d’estimació parcial de la Reclamació 86/2020: Còpia de tots els contractes menors fets per ESPIMSA, les clàusules administratives particulars i la incorporació de les factures emeses pels serveis prestats o certificacions pels treballs realitzats en aquests contractes durant el període 2013 a 2019, ambdós inclosos.
 • Resolució 340/2020 d’estimació de la Reclamació 102/2020: Informació sobre la gestió dels vehicles d’empresa vinculats a l’activitat des de l’any 1995 a 2019, ambdós inclosos: Matrícules de tots els vehicles d’empresa, siguin de compra, renting o leasing. 2. Informe del grau d’afectació dels vehicles a l’activitat empresarial. 3. Factures d’adquisició dels vehicles o contractes. 4. Factures de venda dels vehicles, si n’hi ha. 5. Data de baixa dels vehicles. 6. Informe històric vinculat i individualitzat de les despeses de cada vehicle, revisions, reparacions o qualsevol concepte que hagi suposat una pèrdua d’ingressos.
 • Resolució 341/2020 d’estimació de la Reclamació 103/2020: Facturació de què son objectei altres dades relatives a les línies de telèfon mòbil d’ESPIMSA.
 • Resolució 342/2020 d’estimació pericial de la Reclamació 104/2020: Diversa informació relativa a les irregularitats detectades per l’interventor general de l’Ajuntament de Tarragona de la gestió d’ESPIMSA.
 • Resolució 358/2020 d’estimació de la Reclamació 130/2020: Còpia de la declaració responsable d’obertura del titular o gestor de l’activitat comercial classificada de pública concurrència gestionada per ESPIMSA al mercat ambulant de Bonavista.
 • Resolució 360/2020 d’estimació de la Reclamació 156/2020: lnforme de prevenció emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, abans de l’inici de l’activitat classificada i de pública concurrència gestionada per ESPIMSA els diumenges en el mercat ambulant de Bonavista.
 • Resolució 362/2020 d’estimació parcial i inadmissió parcial de la Reclamació 159/2020: Resposta a diverses preguntes relatives a les terrasses de bar i la seva instal·lació a l’esplanada del mercat ambulant de Bonavista.
 • Resolució 363/2020 d’estimació de la Reclamació 171/2020: Informació relativa a l’aforament que té autoritzat l’activitat de venda no sedentària, l’assegurança de responsabilitat civil, el justificant del pagament de la prima de l’assegurança de responsabilitat civil i còpia de la pòlissa subscrita per ESPIMSA amb les clàusules i garanties cobertes al mercat ambulant de Bonavista l’any 2019.
 • Resolució 364/2020 d’estimació parcial i inadmissió parcial de la Reclamació 194/2020: Accés a 1. Informe històric d’actuacions dels inspectors d’ESPIMSA o municipals en què s’indiquin totes les inspeccions i comprovacions del calibrat i homologat de tots els instruments de pesatge, des de l’any 1999 fins al 2019, ambdós inclosos. 2. Informe històric de sancions per les errades per pesatge detectades, des de l’any 1999 fins al2019, ambdós inclosos. 3. Informe històric d’instruments de pesatge que hagin estat retirats i comissats per donar errades de pesatge, tot incorrent en un possible frau alconsumidor, des de l’any 1999 fins al 2019, ambdós inclosos, excloses les dades que puguin permetre la identificació de les persones afectades per ella.

La GAIP destaca, a més, «la inactivitat reiterada d’ESPIMSA entorpint l’accés a la informació en els termes previstos per les Resolucions».

En el document de la GAIP hi ha, a més, un fet destacable. Aquest organisme, que s’encarrega del compliment que les administracions o empreses públiques facin de la llei de Transparència i accés a la informació pública, no té poder sancionador. És a dir, ha de ser la mateixa administració, empresa o entitat pública qui, en cas d’infracció greu, incoï el procediment sancionador corresponent. És una de les grans mancances de la llei perquè ha de ser precisament l’infractor qui s’ha de sancionar a ell mateix. En aquest cas, la GAIP demana la incoació d’aquest procediment sancionador «contra la persona que en sigui responsable» —de no haver lliurat la informació al reclamant i de no complir amb les resolucions d’aquest organisme— i que després ESPIMSA informi la GAIP sobre les actuacions que ha emprès en relació a la sanció. Resulta que aquesta persona és el secretari de l’empresa de mercats, que és, alhora, el secretari general de l’Ajuntament de Tarragona, Joan Anton Font Monclús. «Vist que ESPIMSA ha assenyalat que l’òrgan responsable per executar les resolucions de la GAIP és el secretari, cal suposar que la persona titular d’aquest òrgan és la responsable directa d’aquesta infracció», diu el document de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública*.

Joan Anton Font Monclús és el secretari del consell d’administració d’ESPIMSA des del mes d’agost del 2007 i rep unes retribucions de 439,79 euros bruts mensuals en concepte d’assistències, tal com detalla un informe del mateix Font Monclús en resposta a les preguntes de Porta Enrere sobre la seva condició a l’empresa municipal de mercats.

Font és, alhora, secretari del consell d’administració i de la junta general d’accionistes de l’Empresa Municipal Mixta de Serveis Fúnebres de Tarragona S.A. (EMSERFUMT), secretari de la Comunitat de Municipis de serveis d’aigua del Tarragonès, vocal del Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals en representació de l’Ajuntament de Tarragona, secretari de la Comissió Mixta i de Seguiment del conveni de col·laboració entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) i l’Ajuntament de Tarragona per a la realització d’inversions i despeses d’organització dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, secretari de la Comissió interadministrativa per a l’execució del programa de suport a l’esdeveniment d’excepcional interès públic “Jocs del Mediterrani 2018”, secretari del Patronat de la Fundació Tarragona 2017 i secretari del Comitè executiu de la Fundació Tarragona 2017.

Segons l’informe oficial enviat i signat pel mateix Font a Porta Enrere, el secretari de l’Ajuntament va desenvolupar tots aquests càrrecs a partir de l’any 2014 i no ha percebut cap mena de retribució o indemnització en cap d’ells, excepte a ESPIMSA, tal com s’ha indicat.

No és la primera vegada que Font està implicat en un cas d’ocultació d’informació o documentació a la qual un ciutadà hi té el dret reconegut per la GAIP. Porta Enrere ja va explicar com Font Monclús, secretari del Patronat i del Comitè executiu de la Fundació Tarragona 2017 —ens encarregat d’organitzar els Jocs Mediterranis—, va ocultar grans volums de documentació a aquest mitjà durant mesos i que, quan Porta Enrere va accedir finalment a la informació, es va adonar que molts expedients, especialment el de les entrades dels Jocs, havien desaparegut. De fet, l’Ajuntament i algunes empreses municipals van recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal de no complir amb les resolucions de la GAIP que donaven la raó a Porta Enrere, en una clara mostra de la nul·la voluntat de l’equip de govern anterior i dels gerents de les empreses municipals de facilitar la informació pública. Amb l’entrada del nou equip de govern, alguns d’aquests recursos es van retirar, però d’altres ja estan pendents de sentència.

Porta Enrere també ha estat víctima de l’opacitat d’ESPIMSA. Aquest mitjà havia demanat diferents peticions d’informació a través de la llei de Transparència el febrer, maig i juny d’enguany. La informació es va rebre tard i parcialment. De fet, l’empresa municipal de mercats va ocultar a Porta Enrere que havia descobert tres targetes de crèdit que no sabia que existien i ho havia fet gràcies a la petició d’aquest mitjà, tal com es va reconèixer al consell d’administració d’ESPIMSA. L’empresa, però, no va facilitar la documentació a Porta Enrere i va fer pública la troballa als mitjans de comunicació. Porta Enrere no va rebre la documentació fins a l’endemà d’una roda de premsa a la qual, per cert, no va ser convidat aquest mitjà.

El president d’ESPIMSA, Dídac Nadal, va assegurar als mitjans que dos treballadors s’havien gastat més de 10.000 euros de dues targetes de l’empresa en benzina per a ús particular. En les dades que ESPIMSA ha enviat finalment a Porta Enrere, la despesa per aquest concepte entre els anys 2010-2019 va ser de més de 50.000 euros —cal suposar que aquí s’inclouen les despeses de benzina per a vehicles corporatius d’ESPIMSA i les d’ús particular dels treballadors esmentats—, a més de grans despeses en restaurants (més de 9.000 euros) que corresponen, en la seva major part, a aquella despesa pel mateix concepte feta per l’anterior gerent, Isidre Prunor, tal com vam explicar en l’article de l’11 d’octubre del 2018.

 

*ACTUALITZACIÓ (14/5/2021): La GAIP ha fet saber a Porta Enrere que va decidir rectificar l’acord 90/2020/PS  pel qual assenyalava al secretari de l’Ajuntament i d’Espimsa, Joan Anton Font Monclús, com a màxim responsable de no facilitar la informació al ciutadà «als efectes de no atribuir presumptament al Secretari d’ESPIMSA la responsabilitat per l’incompliment de les Resolucions de la GAIP». Aquesta rectificació de la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública es va acordar en el ple d’aquest organisme el 15 d’abril del 2021 (Acord 90/2020/CE). Els motius de la GAIP per a rectificar la seva resolució es fonamenten en la petició del secretari que afirmava que «el càrrec de Secretari no comporta responsabilitats de direcció i control dels serveis de l’Empresa».  La GAIP va rectificar un paràgraf de la seva resolució original i tota la resta va quedar igual. Podeu llegir el document definitiu aquí.

 

FOTO: David Oliete/ESPIMSA.

Col·labora
Porta Enrere és un mitjà completament independent que no rep publicitat pública ni privada. Per fer possible el periodisme d'investigació lliure cal el suport de la ciutadania.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accepta cookies
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència d’usuari, analitzar el trànsit del lloc web i personalitzar el contingut. En fer clic a "Accepta les cookies", accepteu l’ús de les cookies descrites a la nostra Política de cookies. També podeu configurar quines cookies voleu acceptar fent clic a “Configurar les cookies”.